Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Portu Morskiego Darłowo, z siedzibą przy ul. Conrada 27, 76-150 Darłowo, KRS 0000116150 , NIP 499-02-77-204, adres e-mail: dyrektor@port.darlowo.pl, zwana dalej ZPMD;

2)      W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę o kontakt  z Inspektorem ds. eksploatacji portu adres e-mail: iep@port.darlowo.pl , telefonicznie pod nr: 94 314 5185 lub 503 348 201 osobiście pod adresem – Zarząd Portu Morskiego Darłowo ul. Conrada 27

3)      Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu;
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest zyskanie nowych klientów i realizowanie większej liczby usług;
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie opinii klientów w celu dopasowania usług do ich potrzeb;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;
 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników;
 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest sprawne zarządzanie serwisem;
 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zawarcia i wykonania umowy ze Spółką — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • kontaktowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
 • spełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego i ewentualnie prawa ubezpieczeń społecznych po zawarciu umowy ze Spółką — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych);

 4)      w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)      podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 6)      Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

7)      Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;

8)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

9)      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • przez okres 2 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • przez okres 6 miesięcy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • przez okres 2 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

 10)      posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

11)      posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

Do pobrania:


 1. Klauzula Informacyjna - pracownicy

 2. Klauzula Informacyjna - interesanci

 3. Klauzula Informacyjna - kontrahenci, rezydenci

 4. Klauzula Informacyjna - praktykanci i stażyści

 5. Klauzula Informacyjna - rekrutacja kandydatów do pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT