Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

1. STACJA ODBIORU WÓD ZAOLEJONYCH I FEKALIÓW

1.1.   Stacja odbioru wód zaolejonych i fekaliów znajduje się na Nabrzeżu Słupskim III. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.   Użytkownik infrastruktury portowej, który zamierza zdać wody zaolejone bądź też fekalia winien minimum na godzinę przed dokonaniem oddania odpadów skontaktować się z pracownikiem Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 509 092 741.

1.3.   Użytkownik infrastruktury portowej winien posiadać na jednostce pływającej rejestr zdanych odpadów, do którego pracownik ZPMD dokona wpisu o zdanych odpadach według zadeklarowanej ilości przez użytkownika infrastruktury portowej oraz wyda pokwitowanie odbioru odpadów, które zawierać będzie nazwę portu, nazwę statku oraz rodzaj i ilość odprowadzonych odpadów.

1.4.   Każdy użytkownik infrastruktury portowej może po opłaceniu opłaty portowej pośredniej za odbiór odpadów ze statków w ramach opłaty zdać odpady wody zaolejone oraz fekalia wg. limitów określonych w rozdziale III cennika opłat stosowanych w Porcie Morskim Darłowo.

1.5.   Po przekroczeniu limitów określonych w rozdziale III cennika opłat stosowanych w Porcie Morskim Darłowo naliczana będzie opłata portowa dodatkowa za odbiór dodatkowych odpadów wg. stawek:

 • Odpady olejów i ich mieszanin z wodą z przestrzeni maszynowej, takie jak wody zęzowe, szlamy i zużyte oleje przepracowane – wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 0,50 PLN za każdy litr odpadu,
 • Ścieki wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL – 0,10 PLN za każdy litr odpadu.

1.6.   W przypadku konieczności zdania odpadów przez użytkownika infrastruktury portowej poza godzinami pracy Stacji odbioru wód zaolejonych i fekaliów wymienionymi w punkcie 1.5 za zdanie odpadów naliczana jest opłata portowa specjalna za odbiór odpadów ze statków w czasie i warunkach innych niż ustalone przez zarządzającego portem wg. stawek:

 • Odpady olejów o ich mieszanin z wodą z przestrzeni maszynowej, takie jak wody zęzowe, szlamy i zużyte oleje przepracowane – wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL – 1,00 PLN za każdy litr,
 • Ścieki wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL – 0,50 PLN za każdy litr.

 

2. PUNKT ODBIORU ODPADÓW

2.1.   Punkt Odbioru Odpadów znajduje się przy ul. Wilków Morskich 17 w Darłowie na ternei Portu Morskiego Darłowo. Odbiór odpadów powstających na statku wymienionych w Załączniku V Konwencji MARPOL, włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe zgodnie z Wytycznymi do wdrożenia przepisów Załącznika V (dopady komunalne posegregowane) możliwy jest w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbiór odpadów następuje ze statku stacjonującego przy infrastrukturze portowej administrowanej przez ZPMD w granicach administracyjnych Portu Morskiego Darłowo.

2.2.   Użytkownik infrastruktury portowej wyrażający chęć zdania odpadów powstających na statku wymienionych w Załączniku V Konwencji MARPOL, włączając w to odpady związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe, zgodnie z Wytycznymi do wdrożenia przepisów Załącznika V (odpady komunalne posegregowane) winien skontaktować się z pracownikiem Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 509 092 741 na minimum godzinę przed zamiarem zdania odpadów. Kolejno pracownik ZPMD odbierze odpady ze statku, które winny być posegregowane oraz soakowane w szczelnie zamkniętych, bez wycieków workach na odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło. W przypadku braku odpowiedniej segregacji lub też nieszczelności worków pracownik ZPMD ma prawo odmówić odbioru odpadów do czasu ich odpowiedniego posegregowania i umieszczenia w nieuszkodzonych workach.

2.3.   Użytkownik infrastruktury portowej winien posiadać na jednostce pływającej rejestr zdanych odpadów, do którego pracownik ZPMD dokona wpisu o zdanych odpadach według zadeklarowanej ilości przez użytkownika infrastruktury portowej oraz wyda pokwitowanie odbioru odpadów, które zawierać będzie nazwę portu, statku oraz rodzaj i ilości odprowadzonych odpadów.

2.4.   Każdy użytkownik infrastruktury portowej może po opłaceniu opłaty portowej pośredniej za odbiór odpadów ze statków w ramach opłaty zdać odpady wg. limitów określonych w rozdziale III cennika opłat stosowanych w Porcie Morskim Darłowo.

2.5.   Po przekroczeniu limitów określonych w rozdziale III cenika opłat stosowanych w Porcie Morskim Darłowo naliczana będzie opłata portowa dodatkowa za odbiór dodatkowych odpadów wg. stawek:

 • za każdy 1 m3 odpadów - 300,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 240 litrów – 72,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 120 litrów – 36,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 60 litrów – 18,00 PLN.

2.6.    W przypadku konieczności zdania odpadów przez użytkownika infrastruktury portowej poza godzinami pracy Spółki wymienionymi w punkcie 2.1. za zdanie odpadów naliczana jest opłata portowa specjalna za odbiór odpadów ze statków w czasie i warunkach innych niż ustalone przez zarządzającego portem wg. stawek:

 • za każdy 1 m3 odpadów - 400,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 240 litrów – 100,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 120 litrów – 72,00 PLN,
 • za każdy worek o pojemności 60 litrów – 36,00 PLN.

2.7.   Pozostałe odpady, które nie można posegregować związane z ładunkiem, ale inne niż pozostałości ładunkowe zdawane mogą być przez użytkownika infrastruktury portowej po uprzednim skonsultowaniu z Zarządem Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. a opłata portowa za ich zdanie, będzie naliczana indywidualnie po otrzymaniu kosztorysu od jego finalnego odbiorcy.

Wysokość opłaty za odbiór pozostałości ładunku ze statku ustala się indywidualnie po otrzymaniu informacji od armatora o powstaniu odpadu. Opłatę ustala się biorąc pod uwagę rodzaj pozostałości, ich ilości, kosztu ich transportu oraz przetwarzania i utylizacji. Opłata wnoszona przez armatora wyłącznie w przypadku, gdy odbiorca ładunku ze statku nie zapewnia we własnym zakresie odbioru pozostałości ładunku ze statku. Odbiorca ładunku ze statku informuje ZPMD o planowanym odbiorze pozostałości ładunku ze statku na 24 godziny przez jego realizacją oraz okazuje dokument potwierdzający odbiór pozostałości ładunku ze statku wydany przez odbiorcę odpadów ze statku.

3. MIEJSCE SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH NARZĘDZI POŁOWOWYCH

3.1.   Użytkownicy infrastruktury portowej chcący zdać zużyte narzędzia połowowe mają obowiązek z godzinnym wyprzedzeniem zgłosić ilość oraz rodzaj narzędzi połowowych pod numerem telefonu +48 509 092 741 w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze Spółki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pracownik ZPMD wskaże miejsce złożenia odpadu oraz dokona w rejestrze zdanych odpadów przez użytkownika infrastruktury portowej odpowiednią adnotację o ilości i rodzaju zdanego odpadu wraz z wydaniem pokwitowania odbioru odpadu. Za zdanie odpadu w postaci zużytych narzędzi połowowych pobierana jest opłata w wysokości 1,00 PLN za każdy zadeklarowany kg zdanego odpadu.

WYKAZ ODBIORCÓW ODPADÓW, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE ZPMD:

1. Wody zaolejone:

SHIP - SERVICE S.A. ul. Dębogórska 18, 71-717 Szczecin

tel.: +48 91 424 38 24; +48 693 719 893

e-mail: odpady.szczecin@ship-service.pl

2. Zużyte narzędzia połowowe:

GREEN ENERGY ul. Świeszyno 39a, 76-024 Świeszyno

tel.: +48 570 740 969

e-mail: green.energykoszalin@gmail.com

3. Fekalia, odpady komunalne posegregowane:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie Sp. z o.o. ul. 1 maja 1, 76-150 Darłowo

tel.: +48 94 314 26 11

e-mail: mpgk@mpgkdarlowo.pl

 

MAPKA SYTUACYJNA PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW ZE STATKÓW

Rozmieszczenie punktów odbioru odpadów

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT